Sześciolatek w szkole

Idę do szkoły - krok po kroku

Planowane zmiany w systemie edukacji weszły - krok po kroku, rok po roku - począwszy od roku szkolnego 2009/2010. W okresie wdrażania reformy szkoła podstawowa pełni funkcję punktu informacyjnego, przede wszystkim dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym niekorzystających z edukacji przedszkolnej.

W roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011 pięciolatki miały prawo do edukacji przedszkolnej. Od roku 2011/2012 wszystkie pięciolatki rozpoczęły obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Wszyscy rodzice dzieci urodzonych w roku 2006 i 2007 mieli prawo wyboru, czy ich dziecko idzie do szkoły jak sześcio- czy jako siedmiolatek.

Rok po roku

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705) wprowadziła od dnia 1 września 2011 r. obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci pięcioletnie oraz od dnia 1 września 2012 r. obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich. W trzyletnim okresie poprzedzającym wprowadzenie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie (tj. w latach 2009-2011), decyzję o rozpoczęciu edukacji dziecka w wieku lat sześciu podejmowali rodzice.

Wszystkie dzieci w wieku pięciu lat mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Dzieci sześcioletnie urodzone w roku 2006 i 2007, które zgodnie z decyzją rodziców nie rozpoczną nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej odpowiednio od dnia 
1 września 2012 r. i 1 września 2013 r.,  będą miały obowiązek kontynuowania edukacji przedszkolnej (art. 1 pkt 1 projektu w zakresie dotyczącym dodania art. 12a ust. 2 w ustawie z dnia 19 marca 2009 r.). Zapewnienie warunków do spełniania tego obowiązku przez dzieci sześcioletnie będzie w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 zadaniem własnym gminy.

W latach szkolnych  2012/2013 i 2013/2014, nauczyciele wychowania przedszkolnego, w ramach prowadzonych zajęć z dziećmi sześcioletnimi, które - zgodnie z decyzją rodziców - będą kontynuować przygotowanie przedszkolne, mają obowiązek rozwijania nabytej wiedzy i umiejętności tych dzieci  oraz wspierać ich rozwój, uwzględniając potrzeby rozwojowe tych dzieci.

Programy wychowania przedszkolnego powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci będących adresatami tych programów. Przygotowując programy wychowania przedszkolnego nauczyciele powinni mieć na uwadze doskonalenie wcześniej nabytej przez dziecko wiedzy i umiejętności poprzez stawianie dziecku do rozwiązywania coraz trudniejszych zadań. Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dziecko w ramach edukacji przedszkolnej m.in. uczy się funkcjonowania w grupie, rozwija umiejętności mówienia (słuchania, opowiadania, odpowiadania na pytania) oraz umiejętności manualne (wycinanie, rysowanie). Jeśli więc rodzice dziecka sześcioletniego podejmą decyzję, aby dziecko nie podejmowało nauki w szkole podstawowej i dziecko pozostanie jeszcze rok w edukacji przedszkolnej, będzie ono doskonalić i rozwijać posiadane umiejętności.

Diagnoza gotowości do nauki

W roku szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole nauczyciele wychowania przedszkolnego będą przeprowadzać diagnozę gotowości do nauki szkolnej. Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

  • rodzicom, aby poznali stan gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole i mogli je odpowiednio do potrzeb w osiąganiu tej gotowości wspomagać,
  • nauczycielom przedszkola przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym możliwe rozpoczęcie nauki w szkole w okresie od stycznia do maja,
  • pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w przypadku zaobserwowania przez nauczyciela przedszkola potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.

Szczegółowe informacje pod adresem:

http://men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=236&Itemid=296

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!