Człowiek - najlepsza inwestycja

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych

numer projektu: WND-POKL.09.01.02-18-149/11

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

 

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Podziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka Realizująca Projekt: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu: 1 923 051,47 PLN
Kwota dofinansowania: 1 923 051,47 PLN
Okres realizacji: 01.08.2011 r. – 30.07.2013 r.

Opis projektu:

 

Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III z 24 szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Miasto Rzeszów dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic oraz ich możliwości psychofizycznych. Projekt jest uzupełnieniem form wsparcia udzielanego dzieciom klas I III rzeszowskich szkół podstawowych w ramach indywidualizacji (wynika to z podstawy programowej kształcenia ogólnego), która jest stałym sposobem funkcjonowania szkoły i zapewnienia odpowiedniej jakości nauki. Wśród problemów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Rzeszowa pozostaje zapewnienie możliwości wyrównania szans edukacyjnych oraz rozwijanie umiejętności uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdiagnozowane problemy i uzdolnienia uczniów świadczą o potrzebie zastosowania indywidualizacji nauczania, co pozwoli również na zmniejszenie lub/i całkowitą eliminację czynników wpływających na nierówność szans uczniów w procesie kształcenia oraz rozwijanie ich umiejętności.

 

 

Zakres rzeczowy projektu:

 

Projekt obejmuje:

 1. 1.Przeprowadzenie następujących rodzajów zajęć dla uczniów klas I – III:
  1. a)zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją,
  2. b)zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  3. c)gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
  4. d)zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  5. e)zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  6. f)zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych.
 2. 2.Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

 

Efekty realizacji projektu:

 

Realizacja wyżej wymienionych działań przyczyni się do:

 1. 1.Poprawy umiejętności płynnego czytania, czytania ze zrozumieniem i poprawnego pisania.
 2. 2.Poprawy sprawności rachunkowej oraz umiejętności logicznego myślenia oraz rozwijania zdolności uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych.
 3. 3.Rozwijania umiejętności radzenia sobie z uczuciami i stresem oraz asertywności.
 4. 4.Zwiększenia aktywności ruchowej oraz wyrobienia nawyków zachowywania prawidłowej postawy ciała.
 5. 5.Zniwelowania lub/i wyeliminowania wad wymowy uczniów.

 

 

Stan realizacji projektu:

 

ROK 2011

 

W dniu 28 lipca Gmina Miasto Rzeszów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

W dniu 3 sierpnia Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 21 września podpisano umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Gminą Miasto Rzeszów.

We wrześniu w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie została przeprowadzona diagnoza uczniów uczęszczających w roku szkolnym do klas I oraz zostały zebrane informacje, czy uczniowie zdiagnozowani w 2010 roku potrzebują jeszcze wsparcia.

Diagnoza została przeprowadzona przez zespół nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III powołany przez dyrektora każdej z 24 szkół podstawowych.

Zarządzeniem Nr VI/335/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 października 2011 r. został ustalony Regulamin uczestnictwa w projekcie.

28 października zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców do przeprowadzenia zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego uczniów w 24 rzeszowskich szkołach podstawowych.

W listopadzie została zakończona rekrutacja uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych biorących udział w projekcie. Zespół nauczycieli z każdej szkoły podstawowej, powołany przez dyrektora, zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, utworzył listę podstawową i rezerwową uczestników projektu.

30 listopada został ogłoszony przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu.

1 grudnia został rozstrzygnięty przetarg na realizację zajęć dodatkowych. Wyłoniono firmę NZOZ PODKARPACKIE Centrum Logopedyczne ,,GADUŁA” S.C. do przeprowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją; zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu podstawowych umiejętności matematycznych, zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz firmę Fundacja na rzecz pomocy społecznej ,,PROMYK” do przeprowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych.

W drugiej połowie grudnia rozpoczęła się realizacja zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu.

23 grudnia został ogłoszony przetarg na dostawę komputerów, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, stolika pod projektor i oprogramowania w ramach projektu.

 

ROK 2012

27 stycznia ponownie został ogłoszony przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych: Część I Pomoce dydaktyczne – książki i gry edukacyjne, Część II Pomoce dydaktyczne do gimnastyki korekcyjnej i Część III Pozostałe pomoce dydaktyczne.

28 lutego zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, stolika pod projektor i oprogramowania w ramach projektu. W marcu została podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą.

W terminie do 17 kwietnia dostarczono do 24 szkół podstawowych objętych projektem ww. sprzęt i oprogramowanie.

18 kwietnia zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych: Część II Pomoce dydaktyczne do gimnastyki korekcyjnej.

25 kwietnia został ponownie ogłoszony przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych: Część I Pomoce dydaktyczne – książki i gry edukacyjne oraz Część II Pozostałe pomoce dydaktyczne.

28 maja zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych: Część I Pomoce dydaktyczne – książki i gry edukacyjne oraz Część II Pozostałe pomoce dydaktyczne.

W terminie do 1 czerwca dostarczono do szkół podstawowych objętych projektem pomoce dydaktyczne – Część II Pomoce dydaktyczne do gimnastyki korekcyjnej.

15 czerwca zostały zakończone zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne realizowane w ramach projektu.

Decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. projekt pn.: ,,Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych” będzie kontynuowany w roku szkolnym 2012/2013.

W lipcu została podpisana umowa z wykonawcą na dostarczenie ww. pomocy dydaktycznych.

Zarządzeniem Nr VI/762/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r. został ustalony Regulamin uczestnictwa w projekcie.

W terminie do końca października w szkołach podstawowych została przeprowadzona diagnoza oraz rekrutacja uczniów na zajęcia do projektu. Diagnoza została przeprowadzona przez zespół nauczycieli powołany przez dyrektorów każdej z 24 szkół podstawowych. Ww. zespół odpowiedzialny jest za opracowanie i wdrożenie działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III. Do Biura Projektu zostały również przekazane listy podstawowe oraz listy rezerwowe uczestników projektu.

Aktualnie w Biurze Projektu przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wybór wykonawcy do przeprowadzenia zajęć w roku szkolnym 2012/2013.

 
 
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!